REGULAMIN PEŁNOMOCNICTWA DO ODBIORU TOWARU ZE SKLEPU ZAMÓWIONEGO PRZY UŻYCIU WITRYNY INTERNETOWEJ DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE WWW.SKLEP-BALLANTINES.PL

Ze względu na ograniczenia ustawowe sklep Ballantines nie wysyła produktów alkoholowych.
Możliwy jest jedynie odbiór osobisty w stacjonarnych punktach sprzedaży. 
Odbiór osobisty może odbyć się zarówno przez Zamawiającego lub upoważnionego pośrednika. 
Serwis Sklep-ballantines.pl l umożliwia wygodne upoważnienie do odbioru firmy logistycznej.

 1. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach elektronicznej platformy do składania zamówień;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady działania Pełnomocnika do odbioru Towaru ze Sklepu BALLANTINE’S zamówionego przy użyciu WITRYNY INTERNETOWEJ do składania zamówień;
  4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Marynarska 15, w którym można składać zamówienia przy użyciu witryny internetowej dostępnej pod www.sklep-ballantines.pl;
  5. Towar – produkty prezentowane w witrynie internetowej, które można nabyć w Sklepie;
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy TUDOR HOUSE LTD SP. Z O.O. w Warszawie, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Marynarska 15
  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
  10. WI – witryna internetowa do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod www.sklep-ballantines.pl.
  11. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Towaru ze Sklepu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Postanowienia ogólne:
  1. Regulamin określa zasady udzielania pełnomocnictwa Pełnomocnikowi do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przy użyciu WI znajdującej się na www.sklep-ballantines.pl.
  2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem WI, prowadzony jest przez TUDOR HOUSE LTD SP. Z O.O. w Warszawie. Pełnomocnik jest odrębnym od w/w podmiotem prawa i działa na rzecz Klienta.
  4. Regulamin określa w szczególności zasady udzielania pełnomocnictwa i wydania Towaru Klientowi.
  5. Pełnomocnik może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat.
  6. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa.
  7. Pełnomocnik nie zawiera Umowy sprzedaży Towaru.
  8. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
  9. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.
  10. Warunkiem skorzystania z czynności wykonywanych przez Pełnomocnika jest prawidłowa rejestracja w WI, na warunkach określonych w przypisanym do niej regulaminie.
  11. Warunkiem skorzystania z czynności Pełnomocnika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  12. Klient upoważnia Pełnomocnika do przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji pełnomocnictwa. 
 3. Wykonanie pełnomocnictwa:
  1. Wykonanie pełnomocnictwa przez Pełnomocnika polega na odbiorze Towaru w punkcie sprzedaży, tj. w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Marynarska 15, a następnie dostarczeniu pod wskazany przez Klienta adres.
  2. W celu wykonania pełnomocnictwa Klient udziela pełnomocnictwa firmie EDRADOR SP. Z O.O., NIP 534-24-09-433
  3. Pełnomocnik dostarczy nabyty Towar przesyłką kurierską lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Koszty dostawy wraz z wynagrodzeniem Pełnomocnika wskazane są w WI. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, o ile Klient wybierze odbiór Towaru przez Pełnomocnika.
  4. Pełnomocnik zrealizuje dostawę w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia odbioru na rzecz Klienta Towaru ze Sklepu.
  5. Pełnomocnik może działać w imieniu własnym i na rzecz Klienta, jak również bezpośrednio w imieniu Klienta i na jego rzecz, w zależności od swojego wyboru. 
 4. Wynagrodzenie Pełnomocnika:
  1. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu realizacji pełnomocnictwa podawana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) oraz wszelkie inne opłaty.
  2. Wysokość wynagrodzenia Pełnomocnika uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i wymieniona jest na stronie WI. Dodatkowo zostanie wskazana podczas składania Zamówienia, o ile Klient wybierze opcję odbioru Towaru przez Pełnomocnika.
  3. Klient uiszcza wynagrodzenie Pełnomocnika wraz z zapłatą ceny za nabywany w Sklepie Towar i według sposobów tam wskazanych i przez siebie wybranych.
  4. Klient upoważnia Pełnomocnika do odbioru od TUDOR HOUSE LTD SP. Z O.O. w Warszawie, przekazanego wynagrodzenia Pełnomocnika.
 5. Prawo odstąpienia: 
  1. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Pełnomocnika do czasu wysłania do niego Towaru.
  2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie.
  3. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie stosowanego oświadczenia Pełnomocnikowi na adres e-mail: biuro@edrador.pl lub w inny sposób nie budzący wątpliwości, że oświadczenie dotarło do adresata.
  4. W przypadku odstąpienia do czasu wysłania Towaru do Klienta, Klientowi zostanie zwrócone pobrane wynagrodzenie Pełnomocnika. Zwrot nastąpi w ten sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata. 
 6. Postanowienia końcowe:
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pełnomocnikiem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Pełnomocnika.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Produkt dodany do porównania.